Zásady ochrany osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále také jako „osobní údaje“) jsou zpracovávány ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení, tj. z důvodu plnění smlouvy, příp. provedení opatření před uzavřením smlouvy.
 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající jako správce pověřit třetí osobu jako zpracovatele.
 4. Prodávající nebude osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávat třetím osobám, vyjma osob dopravujících zboží kupujícímu.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě, a to po dobu plnění vzájemných závazků vyplývajících ze smluvního vztahu, dále po dobu určenou zákonnými předpisy (účetnictví, daně) a pro potřeby případného vymáhání právních nároků.
 6. Kupující může kdykoliv požádat o:
  • přístup k osobním údajům
  • jejich opravu, pokud jsou nepřesné
  • jejich výmaz za splnění konkrétních podmínek
  • omezení zpracování osobních údajů
  • jejich přenositelnost

   Kupující má právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, nebýt předmětem automatizovaného rozhodování a na podání stížnosti u dozorového orgánu
 7. S uplatněním výše uvedených práv je možno se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů VŠB-TUO prostřednictvím datové schránky ID DS d3kj88v, e-mailem na adrese poverenec@vsb.cz nebo poštou na adrese Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba. Uplatnění práva subjektu údajů je podmíněno ověřením totožnosti žadatele. Anonymní žádosti nebudou vyřizovány.
  Ověření totožnosti lze provést těmito způsoby:
  • zasláním žádosti datovou schránkou,
  • zasláním žádosti e-mailem s elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR,
  • listinnou žádostí zaslanou poštou, opatřenou ověřovací doložkou pro legalizaci.
 8. Vstupem na webové rozhraní internetového obchodu se ukládají cookies v elektronickém zařízení kupujícího, a to cookies nezbytné k zajištění chodu aplikace (např. nákupní košík nebo informační hláška). Osobní údaje se v cookies neukládají.
 9. Více o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/.