Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „obchodní podmínky“) ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „OZ“) blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ: 61989100, DIČ CZ61989100 se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba (dále také jako „VŠB-TUO“) a kupujícího/spotřebitele vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou nebo na základě kupní smlouvy, která je uzavřena prostřednictvím internetového obchodu https://obchod.vsb.cz.
 2. Spotřebitel je pro účely těchto obchodních podmínek fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Provozovatelem internetového obchodu https://obchod.vsb.cz je VŠB-TUO.
 4. VŠB-TUO je veřejnou vysokou školou zřízenou zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a je zapsána do živnostenského rejstříku provozovaného Živnostenským úřadem Magistrátu města Ostravy, který je obecným živnostenským úřadem.
 5. Kamenná prodejna VŠB-TUO je prodejna zboží umístěná v Prodejně skript a upomínkových předmětů, a pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek je pouze jednou z možností, kde si lze objednané zboží vyzvednout.
 6. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující prohlašuje, že se s nimi souhlasí před odesláním závazné objednávky.
 7. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba kupujícího je právnickou osobou či osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. S takovými osobami bude uzavřena samostatná kupní smlouva.
 8. Případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
 9. Obchodní podmínky může VŠB-TUO měnit.
 10. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, v české měně a dle českých právních předpisů.
 11. Prodávající je oprávněn uzavřít kupní smlouvu s kupujícím/spotřebitelem i za individuálně sjednaných podmínek.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje detailní informace o zboží, včetně cen. Ceny zboží jsou uvedeny i s daní z přidané hodnoty. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s dodáním zboží, které platí, pokud je zboží doručováno na území České republiky. Náklady spojené s doručováním mimo Českou republiku budou řešeny individuálně.
 2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty.
 3. Daň z přidané hodnoty je účtována dle účinných právních předpisů.
 4. Kupující provádí objednávání zboží na internetovém obchodě s registrací nebo bez registrace, a to přímo z webového rozhraní internetového obchodu.
 5. Objednávka, která je řádně vyplněná a odeslaná prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu kliknutím na tlačítko „Objednat“, je závaznou objednávkou a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 6. Objednávka obsahuje zejména:
  • identifikaci zboží (vložením do nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),
  • fakturační adresu a místo požadovaného dodání zboží, liší-li se od fakturační adresy (adresa dodání zboží nebo vyzvednutí v kamenné prodejně VŠB-TUO),
  • způsob úhrady ceny,
  • emailovou adresu kupujícího,
  • telefonní číslo kupujícího,
  • náklady spojené s dodáním zboží.
 7. Prodávající potvrdí neprodleně doručení objednávky ve smyslu ust. § 1827 odst. 1 OZ prostřednictvím emailu na emailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 8. Kupní smlouva je uzavřena akceptací – doručením Potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícímu, a to prostřednictvím 2. emailu na emailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce.
 9. Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku (tedy odvolat návrh na uzavření kupní smlouvy) kdykoliv před zaplacením kupní ceny.
 10. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího prostřednictvím jeho elektronické adresy o potvrzení objednávky.
 11. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje při objednávání zboží.
 12. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

III. Cena zboží, platební podmínky, dodací lhůty

 1. Cena zboží může být uhrazena převodem na účet prodávajícího, online platbou na účet prodávajícího nebo v hotovosti při převzetí zboží v kamenné prodejně VŠB-TUO.
 2. Dle způsobu platby se k ceně zboží automaticky připočítají také náklady spojené s dodáním zboží, které nese kupující.
 3. Kupující je povinen uhradit cenu za zboží a také náklady spojené s dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. V případě úhrady převodem na účet prodávajícího uhradí kupující zboží převodem na účet č.: 127089559/0300, vedený u Československé obchodní banky, variabilní symbol: 925801.
  • Platby ze zahraničí:
   Název účtu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
   účet: 1017371603/0300,
   SWIFT/BIC: CEKOCZPP,
   IBAN: CZ37 0300 0000 0010 1737 1603.
 5. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží je pak splněn okamžikem připsání částky na tento účet, a to nejpozději do 3 pracovních dní. Objednávka bude zpracována po úhradě částky na účet prodávajícího. O připsání částky na účet prodávajícího bude kupující písemně informován na emailovou adresu, kterou zadal v objednávce.
 6. Online platba platební kartou probíhá přesměrováním na zabezpečené stránky systému PayU.
 7. Zboží je také možné zaplatit v hotovosti při osobním odběru v kamenné prodejně VŠB-TUO. Zboží bude nachystáno k vyzvednutí následující pracovní den, v otevírací době kamenné prodejny VŠB-TUO. V případě osobního odběru a platby na účet prodávajícího bude objednávka vyřízena po připsání částky na účet prodávajícího a nachystána k vyzvednutí následující pracovní den v otevírací době kamenné prodejny VŠB-TUO.
 8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny.
 9. Prodávající odešle zboží prostřednictvím poštovního doručovatele ve lhůtě 10 dnů ode dne připsání platby na účet prodávajícího.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 1829 OZ písemně odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy musí být zasláno písemně na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@vsb.cz. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení prodávajícímu.
 3. Kupující je oprávněn využít vzoru pro odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný na webovém rozhraní internetového obchodu.
 4. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy mimo jiné v případech uvedených v ust. § 1837 OZ.
 5. V případě, kdy kupující od kupní smlouvy odstoupí, nese náklady spojené s vrácením zboží.
 6. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží vráceno prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího, a to ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 7. V případě odstoupení vrátí prodávající kupujícímu do 20 dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží, které prodávající od kupujícího přijal, a to na bankovní účet, ze kterého kupující peněžní prostředky zaslal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Prodávající je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to do doby převzetí zboží kupujícím, zjm. tedy v případech, kdy kupující neuhradí cenu za zboží ve stanoveném termínu nebo zboží nebude možné z technických důvodů dodat. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého kupující peněžní prostředky zaslal. O odstoupení bude prodávající kupujícího neprodleně informovat prostřednictvím elektronické pošty uvedené kupujícím.
 10. V případě, kdy je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

V. Odpovědnost za vady a jejich reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právní předpisy, zjm. ust. § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 OZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zjm. že:
  • zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly (chybí-li ujednání, pak, že má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží),
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady uvedené výše, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady. Jde-li o vadu, která činí zboží neupotřebitelné, má též právo odstoupit od smlouvy.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese obchod@vsb.cz. Reklamované zboží kupující zašle na adresu sídla prodávajícího na vlastní náklady. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamované zboží.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, má-li zboží vadu, kterou by při uzavření smlouvy a prohlídce věci poznal jen odborník nebo jinou skrytou vadu. Takovou vadu má kupující právo reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo mohl zjistit.
 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.
 7. Spolu s dodáním zboží prodávajícímu je kupující povinen popsat vadu zboží a uvést, zda od kupní smlouvy odstupuje nebo požaduje výměnu zboží.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující a prodávající si sjednávají pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu podle sídla prodávajícího.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Prodejna skript a upomínkových předmětů
  listopadu 2172/15
  708 00 Ostrava-Poruba
 4. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webovém rozhraní internetového obchodu: https://obchod.vsb.cz/obchodni-podminky/.
 5. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnosti a účinnost dne 1. 3. 2020.